Ochrana osobných údajov

 

Vaše osobné údaje a ich ochrana u nás

V prvom rade vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými predpismi a nariadeniami . Pracujeme len s údajmi, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie a vybavenie vašej objednávky.

Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a tiež bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Ktoré údaje sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy?

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je identifikácia kupujúceho, vystavenie daňového dokladu, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

Údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy:

Meno, priezvisko, adresa na ktorú vystavíme faktúru v rozsahu ulica, mesto, PSČ, telefóne číslo a e-mailovú adresu.

Ako dlho uchovávame a spracovávame vaše údaje?

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje uchovávame a spracovávame po dobu 2 rokov.

Kupujúci, o ktorom spracovávame osobné údaje, má právo na základe písomnej žiadosti vyžiadať nasledovné :

  • Informáciu či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracovávané, v akom rozsahu sú spracovávané, za akým účelom sú spracovávané a či boli poskytnuté tretím stranám.
  • Opravu, alebo doplnenia osobných údajov kupujúceho.
  • Vymazanie osobných údajov kupujúceho.
  • Pozastavenie spracovania osobných údajov kupujúceho.

Žiadosť musí byť podaná písomnou formou a musí obsahovať údaje, podľa ktorých vieme kupujúceho jednoznačne identifikovať. Ide o údaje meno, priezvisko a adresa. Bez udania daných údajov nebude Vaša žiadosť akceptovaná.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv.

Kupujúci má vždy právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov pre priamy marketing.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje nie sú odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.nemčina-online.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Podmienky platné od 01.02.2022.